PRIVACYBELEID

Beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij beschouwen het als onze primaire taak om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig te werk en passen we de nieuwste beveiligingsnormen toe om een maximale bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Als privaatrechtelijk bedrijf zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de bepalingen van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zowel wij als onze externe dienstverleners voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming.

Definities

De wetgever vereist dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een voor de betrokkene begrijpelijke manier worden verwerkt (“rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie”). Om dit te garanderen, informeren wij u over de afzonderlijke wettelijke definities die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

1. persoonlijke gegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. verwerking

“Verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

3. beperking van de verwerking

“Beperking van verwerking” is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

4. profilering

“Profilering”: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens voor de beoordeling van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, in het bijzonder voor de analyse of voorspelling van aspecten die verband houden met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

5. pseudonimisering

“Pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

6. bestandssysteem

“Bestandssysteem”: een gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens specifieke criteria toegankelijk is, ongeacht of deze verzameling centraal, decentraal of op basis van functionele of geografische aspecten is georganiseerd.

7. verantwoordelijke persoon

“voor de verwerking verantwoordelijke”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden bepaald in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

8. verwerkers

“Verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

9. ontvanger

“ontvanger”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

10. derde partij

“Derde”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

11. toestemming

Toestemming” van de betrokkene is elke vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke, bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een wettelijke basis is voor de verwerking. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan in overeenstemming zijn met artikel 6 (1)

lit. a – f GDPR in het bijzonder:

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract

c. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen

d. de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van een vitaal belang van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon

e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

f. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder geven we informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat opslag niet langer nodig is, of de verwerking wordt beperkt als er wettelijke bewaarplichten zijn.

Verzamelen van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR):

IP-adres

Datum en tijd van de vraag
Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
Toegangsstatus/HTTP-statuscode
Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
Website waar het verzoek vandaan komt
browser
Besturingssysteem en de interface
Taal en versie van de browsersoftware.

Gebruik van cookies

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie stroomt naar de locatie die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om de website over het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder worden uitgelegd:

Voorbijgaande cookies (zie a.)

Permanente cookies (zie b.).

a. Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hieronder vallen met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

b. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

c. U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en

z. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Zogenaamde “cookies van derden” zijn cookies die worden ingesteld door een derde partij en dus niet door de website die u op dat moment bezoekt. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken als u cookies deactiveert.

d. We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons hebt. Anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

e. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser opgeslagen, maar door uw Flash-plug-in. We gebruiken ook HTML5-opslagobjecten, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op onafhankelijk van de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bijvoorbeeld “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser op privémodus in te stellen. We raden u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

Meer functies en aanbiedingen op onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Hiervoor moet u over het algemeen aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde beginselen voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen gebruiken we externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden als wij samen met partners deelname aan promoties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Meer gedetailleerde informatie hierover ontvangt u bij het verstrekken van uw persoonsgegevens of in de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Als onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

Kinderen

Onze diensten zijn over het algemeen gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van toestemming

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw recht op intrekking uit te oefenen.

(2) Recht op bevestiging

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt te allen tijde om bevestiging vragen via de bovenstaande contactgegevens.

(3) Recht op informatie

Indien persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie opvragen over deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

a. de doeleinden van de verwerking;

b. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties

d. indien mogelijk, de geplande periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen

e. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken

f. het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

g. wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heb je het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen volgens artikel 46 GDPR in verband met de doorgifte. Wij zullen een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor verdere kopieën die u aanvraagt, kunnen we een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten. Als u het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, tenzij anders aangegeven. Het recht om een kopie te ontvangen in overeenstemming met lid 3 mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere personen.

(4) Recht op rectificatie

U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder andere door middel van een aanvullende verklaring.

(5) Recht op wissen (“recht om vergeten te worden”)

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist en wij zijn verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

a. De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

b. De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd volgens artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.

c. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, GDPR.

d. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

e. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

f. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, GDPR.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat de voor de verwerking verantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen.

Het recht op wissen (“recht om te worden vergeten”) bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie

voor het nakomen van een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, GDPR

voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, GDPR voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen; of

voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

(6) Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan

a. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,

b. de verwerking onwettig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan

c. de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of

d. de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR bezwaar gemaakt tegen verwerking in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, worden dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, wanneer
a. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), GDPR; en
b. de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.
Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig lid 1 hebt u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op wissen (“recht om vergeten te worden”) onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

(8) Recht op bezwaar

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die is gebaseerd op punt e) of f) van artikel 6, lid 1, GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht op bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

U kunt uw recht op bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

(9) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien de beslissing

a. noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke,

b. is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

c. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke treft passende maatregelen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit te betwisten.

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke.

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, inbreuk maakt op deze verordening.

(11) Recht op een effectief rechtsmiddel

Onverminderd de beschikbare administratieve of buitengerechtelijke rechtsmiddelen, met inbegrip van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 GDPR, hebt u recht op een doeltreffende voorziening in rechte indien u van mening bent dat uw rechten op grond van deze verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met deze verordening.

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

(2) Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymiseIp()”. Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm verder worden verwerkt, zodat ze niet aan een bepaalde persoon kunnen worden gekoppeld. Als de over u verzamelde gegevens persoonlijk identificeerbaar zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.

(6) Informatie van de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. gebruikersvoorwaarden:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik uitschakelen in uw klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

Gebruik van plugins voor sociale media

(1) We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze website bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op het vakje boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u het gemarkeerde veld aanklikt en activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectieve aanbieders in Duitsland onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden uw persoonlijke gegevens daarom doorgegeven aan de betreffende aanbieder van de plug-in en daar opgeslagen (voor Amerikaanse aanbieders in de VS). Omdat de aanbieder van de plug-in met name via cookies gegevens verzamelt, raden we je aan alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van je browser voordat je op het grijs gemaakte vakje klikt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagtermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-in provider zijn verzameld.

(3) De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of aanpassing van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Wij bieden u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers via de plug-ins, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of je een account hebt bij de plug-in provider en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in provider, worden uw door ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in provider. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-in provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden je aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je de knop activeert, omdat je zo kunt voorkomen dat je profiel wordt toegewezen aan de plug-in provider.

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in kunt u vinden in de hieronder weergegeven verklaringen over gegevensbescherming van deze aanbieders. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de respectieve aanbieders van plug-ins en URL met hun verklaringen over gegevensbescherming:

a. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over gegevensbescherming: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d. Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

e. T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Duitsland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.

f. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

g. Flattr Network Ltd. mit Sitz in 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, Großbritannien; https://flattr. com/privacy].

Integratie van Google Maps

(1) We gebruiken de Google Maps-service op deze website. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

(2) Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Daarnaast worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgestuurd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of zijn website aan te passen. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.